четверг, октября 8

Предлагаем в аренду. Офисы и склады. От 20 м2. Метро Багратионовская.

ÄÖ "ÐÓÁÈÍ": ÎÔÈÑÍÛÅ È ÑÊËÀÄÑÊÈÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈß Â ÀÐÅÍÄÓ

îò 20 ì.êâ.
àðåíäíûå êàíèêóëû - 2 ìåñÿöà!

- â 500 ì - ñò.ì. Áàãðàòèîíîâñêàÿ
- ïðÿìàÿ àðåíäà áåç ïåðåïëàò

- âñå ñäàâàåìûå â àðåíäó ïëîùàäè - íà l-ì ýò.
- ìîùíàÿ ðåêëàìíàÿ ïîääåðæêà íà ïðèâëå÷åíèå ïîêóïàòåëåé
- åñòü ìåñòà íà ïàðêîâêå.

Ïî âñåì âîïðîñàì ïðîñèì Âàñ îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
+7 [ 4 99 ] 5 0 × - 8 8 = Ç 6